دسته:روش ها و الگوریتم ها

انتگرال گيري در ناحيه اول بريلوئن

در نظريه تابعي چگالي استخراج خواص يك سيستم منوط به حل خود سازگار معادلات كوهن شم است . براي حل...

کاربرد روش تنگ بست به یک نوار s ناشی از تک تراز اتمی s

اگر همه ی ضرایب b در رابطه 12 این پست صفر باشند به جز ضریب مربوط به یک تک تراز s اتمی، آن گاه...

مونت کارلوی کوانتومی وردشی

مونت کارلوی کوانتومی وردشی (VMC)، یکی از مهم ترین کاربردهای مستقیم انتگرال گیری های مونت کارلو...

انتگرال گیری مونت کارلو و مونت کارلوی کوانتومی وردشی

در واقع واژهی مونت کارلو از نام یک بازی قمار که در شهر موناکو فرانسه رایج بوده است، گرفته شده...

شبه پتانسیل (مروری جامع)

ایده اصلی در شبه پتانسیل ، جایگزینی یک مسئله با مسئله دیگر است . کاربرد اولیه در ساختار...

نظریه تابعیت چگالی

روش های محاسباتی جدید در حال موفق و موفق تر شدن در حل مسائل بس ذره ای حالت جامد هستند. با این...

روش تنگ بست

تقریب تنگ بست به موردی می پردازد که در آن همپوشانی توابع موج اتمی آن قدر هست که اعمال تصحیحات...

جذب و پراکندگی نور از نانوذرات فلزی

نانوذرات از زمان‌های بسیار دور مورد استفاده قرار می‌گرفتهاند. شاید اولین استفاده آن‌ها در...

توابع وانیر

آشنایی با توابع وانیر بیشینه جایگزیده-بخش اول (معرفی)

در تقریب ذرات مستقل، حالت پایه‌ی الکترونیکی یک جامد دوره ای بر طبق قضیه بلوخ برچسب زده می شود...

نظریه میدان میانگین دینامیکی

DMFT روشی برای محاسبه ساختار الکترونی مواد همبسته قوی است. موادی که در آنها تقریب مستقل بودن...

This site is protected by wp-copyrightpro.com