دسته:روش ها و الگوریتم ها

ضرایب اسلیتر کوستر

در مدل تنگ بست برای راحتی کار و جلوگیری از حجم محاسبات زیاد از یک سری فرض ها و تقریب ها استفاده...

انتگرال گیری در ناحیه اول بریلوئن

در نظریه تابعی چگالی استخراج خواص یک سیستم منوط به حل خود سازگار معادلات کوهن شم است . برای حل...

کاربرد روش تنگ بست به یک نوار s ناشی از تک تراز اتمی s

اگر همه ی ضرایب b در رابطه 12 این پست صفر باشند به جز ضریب مربوط به یک تک تراز s اتمی، آن گاه...

مونت کارلوی کوانتومی وردشی

مونت کارلوی کوانتومی وردشی (VMC)، یکی از مهم ترین کاربردهای مستقیم انتگرال گیری های مونت کارلو...

انتگرال گیری مونت کارلو و مونت کارلوی کوانتومی وردشی

در واقع واژهی مونت کارلو از نام یک بازی قمار که در شهر موناکو فرانسه رایج بوده است، گرفته شده...

شبه پتانسیل (مروری جامع)

ایده اصلی در شبه پتانسیل ، جایگزینی یک مسئله با مسئله دیگر است . کاربرد اولیه در ساختار...

نظریه تابعیت چگالی

روش های محاسباتی جدید در حال موفق و موفق تر شدن در حل مسائل بس ذره ای حالت جامد هستند. با این...

روش تنگ بست

تقریب تنگ بست به موردی می پردازد که در آن همپوشانی توابع موج اتمی آن قدر هست که اعمال تصحیحات...

جذب و پراکندگی نور از نانوذرات فلزی

نانوذرات از زمان‌های بسیار دور مورد استفاده قرار می‌گرفتهاند. شاید اولین استفاده آن‌ها در...

توابع وانیر

آشنایی با توابع وانیر بیشینه جایگزیده-بخش اول (معرفی)

در تقریب ذرات مستقل، حالت پایه‌ی الکترونیکی یک جامد دوره ای بر طبق قضیه بلوخ برچسب زده می شود...

This site is protected by wp-copyrightpro.com