زیر برنامه KGEN از کد محاسباتی WIEN2k

برنامه KGEN نقاط k در ناحیه اول بریلوئن را روی نقاط شبکه بندی شده خاصی تولید می کند، که می توانند در روش تصحیح شده انتگرال گیری tetrahedron مورد استفاده قرار گیرند

. تصحیحاتی که در روش tetrahedron برای انتگرال گیری ناحیه اول بریلوئن انجام شده است اجازه می دهد که از این روش به طور مؤثری بتوان در روش های ساختار الکترونی مبتنی بر اموجا تخت هم استفاده کرد. ورودی این برنامه case.struct و خروجی های آن case.outputkgen، case.klist و case.kgen است. خروجی case.klist در برنامه LAPW1 به عنوان ورودی و خروجی case.kgen در برنامه tetra به عنوان ورودی مورد استفاده قرار می گیرند. خروجی case.kgen همچنین می تواند در برنامه LAPW2 به عنوان ورودی مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آنکه در ورودی اصلی برنامه LAPW2 یعنی case.in2 روش محاسبه انرژی فرمی (EF) روش TETRA اختیار شده باشد. بر هم کنش اسپین-مدار در ترکیبات مغناطیسی تقارن را کاهش می دهد، بنابر این اجرای برنامه kgen در حضور چنین برهم کنشی ضرورت است: x kgen -so .

 


بنده دانشجوی دکترای فیزیک ماده چگال از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. حوزه مورد علاقه من فیزیک محاسباتی (به طور خاص نظریه تابعیت چگالی) و همچنین سیستم های توپولوژیک است.


There are no comments yet

  • سلام , مهمان
  • خروج
  • ورود

    Or use one of these social networks

This site is protected by wp-copyrightpro.com