نظریه میدان کوانتومی سیستم های بس ذره ای

در قرن گذشته، فیزیک ماده چگال تحت سلطه نظریه گروه و نظریه شکست تقارن لاندائو بود. با این حال در 20 سال اخیر، با ظهور یک پارادایم جدید در ارتباط با کسری شدن (fractionalization)، فاز توپولوژیکی، ظهور فرمیون ها و بوزون های پیمانه ای و چگالش ریسمان (string condensation) تحت تأثیر قرار گرفته است.

این مفاهیم جدید فیزیکی بسیار بنیادی هستند به طوری که حتی ممکن است شناخت ما نسبت به منشاء نور الکترون در جهان را تحت تأثیر قرار دهند. این کتاب یک مقدمه آموزشی و نظامند درباره مفاهیم جدید و روش های نظریه میدان کوانتومی در فیزیک ماده چگال است. در این کتاب درباره ی بسیاری از مفاهیم اساسی در فیزیک نظری، متأثر از پدیده های فیزیکی در طبیعت، از جمله مفهوم یکپارچه گی نور و الکترون ها بحث شده است. عناوین پوشش داده شده در این کتاب عبارت است از: سیستم های کوانتومی اتلافی، چگالش بوزون ها، برانگیختگی های بدون گاف و شکست تقارن، گذار فاز، مایع فرمی، حالت های موح چگالی اسپینی، آمار فرمی و کسری، اثر های هال کوانتومی، نظم توپولوژیکی/کوانتومی، چگالش ریسمان و مایع اسپینی، روش های مبتنی بر انتگرال مسیر، تابع گرین، نظریه میدان-میانگین، نظریه مؤثر، گروه بازبهنجارش، بوزونش در یک بعد و ابعاد بالاتر، مدل-سیگما غیر خطی، نظریه پیمانه کوانتومی، دوگانگی، نظریه اسلیو-بوزون و مدل های با حل دقیق فراتر از یک بعد. این کتاب بر این هدف تمرکز کرده است که دانشجویان را به مرزهای پژوهش در فیزیک ماده چگال برساند.

 


بنده دانشجوی دکترای فیزیک ماده چگال از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. حوزه مورد علاقه من فیزیک محاسباتی (به طور خاص نظریه تابعیت چگالی) و همچنین سیستم های توپولوژیک است.


یک دیدگاه

  • سلام , مهمان
  • خروج
  • ورود

    Or use one of these social networks

This site is protected by wp-copyrightpro.com