ساختار الکترونی- نظریه های بنیادی و روش های عملی

مطالعه ساختار الکترونی مواد با ظهور روش های محاسباتی و رویکرد های نظری جدید در مرحله ی مهمی قرار دارد.

عنوان کتاب: Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods

نویسنده: Richard M. Martin

این کتاب، به ارائه مقدمه ای راجع به نظریه میدان می پردازد و چارچوب مفهومی، قابلیت های روش های حاضر، محدودیت ها و چالش هایی برای آینده آن را تشریح می کند. بسیاری از خواص مواد را هم اکنون می توان مستقیما از طریف معادلات اساسی کوانتوم مکانیک محاسبه کرد، که بینش جدیدی را برای درک پدیده های بحرانی در فیزیک، شیمی و علم مواد فراهم می آورد.

 

این کتاب شامل سه بخش است. در بخش اول پیش نیازها به صورت کلی بیان شده است. در بخش دوم نظریه تابعیت چگالی (Density functional theory) به طور کامل شرح داده شده است. در بخش سوم مقدمات مهم درباره اتم ها مانند ساختار الکترونی اتم ها و شبه پتانسیل ها توضیح داده شده است. در بخش بعدی (بخش چهارم) سه روش اساسی برای محاسبه ساختار الکترونی ( امواج تخت، اوربیتل های جایگزیده یا تنگ بست و توابع بهبود یافته APW-KKR-MTO) به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پایانی این کتاب (بخش پنجم) پیشرفت های اخیر در پیش بینی خواص مواد از ساختار الکترونی (دینامیک مولکولی کوانتومی QMD، تابع پاسخ، طیف برانگیختگی و خواص اپتیکی، توابع وانیر و …) بیان شده است.

 


بنده دانشجوی دکترای فیزیک ماده چگال از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. حوزه مورد علاقه من فیزیک محاسباتی (به طور خاص نظریه تابعیت چگالی) و همچنین سیستم های توپولوژیک است.


There are no comments yet

  • سلام , مهمان
  • خروج
  • ورود

    Or use one of these social networks

This site is protected by wp-copyrightpro.com